Nowe fundusze i produkty w TFI, czyli jaki urodzaj funduszy inwestycyjnych?

Oferta inwestowania w fundusze inwestycyjne podlega nieustannym zmianom. Za nami pół roku, czy to ta lepsza połowa? Na pewno nie nudna. W ciągu 6 miesięcy towarzystwa funduszy inwestycyjnych utworzyły 94 produkty. W samym marcu powstało 21 funduszy. Z rynku zniknęło 14 funduszy, natomiast 3 zmieniły założenia i stały się częścią nowych tworów.

Pomysły funduszy inwestycyjnych

Grupą funduszy, którą często tworzyły w minionym półroczu TFI są FIZAN -y. Są to fundusze aktywów niepublicznych. 25 tego rodzaju produktów powstało w ciągu ostatnich 6 miesięcy, 15 w samym tylko Ipopema TFI. TFI chętnie tworzyły także fundusze mieszane. Strategie, jakie cieszyły się największym powodzeniem to target date funds, czyli z docelową datą inwestycji.

Płodne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Najwięcej funduszy powstało w ING TFI 6, niewiele mniej bo 5 w PKO TFI. Przykładem funduszu utworzonego w Pekao TFI może być Pioneer Pekao TFI: Pioneer Stabilnego Inwestowania, który jest uzupełnieniem (ma możliwość inwestowania w papiery korporacyjne) funduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu (-14,69% za 12 miesięcy, 3,07% za ostatni miesiąc). Dla inwestorów o mniejszej skłonności do ryzyka BZ WBK TFI przygotowało 2 fundusze z grupy dłużnych, są to:

 • Arka BZ WBK Obligacji Plus
 • Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych.

Dla inwestorów wrażliwych na ryzyko i szukających odpowiedników lokat bankowych w funduszach TFI Copernicus utworzył Copernicus Płynnościowy Plus. Z kolei Idea TFI wzbogacił się o fundusz Idea Pieniężny, który jest dostępny pod parasolem Idea Parasol TFI. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych KBC wprowadziło fundusz KBC Delta SFIO. Jest to propozycja z grupy dłużne polskie papiery skarbowe. Inwestycja jest dostępna m.in. dla klientów indywidualnych a gwarancje aktywów funduszu (dłużne skarbowe, papiery gwarantowane bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa, depozyty) podnoszą jej atrakcyjność. Fundusze zamierza zarabiać na:

 • odsetkach
 • wzroście cen obligacji
 • zmianie stóp procentowych

W ciągu ostatniego miesiąca stopa zwrotu z tego funduszu wyniosła 1,03%. Fundusze absolutnej stopy zwrotu to produkty, które z założenia powinny minimalizować ryzyko strat w okresach bessy i korzystać z koniunktury w okresach hossy. Tyle założeń, praktyka jest mniej kolorowa, żeby nie powiedzieć, że szara. Poniżej pokazana jest grupa funduszy absolut return i ich dokonania. Wybrane fundusze absolutnej stopy zwrotu za 12 miesięcy (wykres) Nowopowstałe fundusze są dostępne w towarzystwach:

 • Noble Funds TFI
 • Skarbiec TFI
 • Investors TFI
Wybrane fundusze absolutnej stopy zwrotu
Ranking funduszy inwestycyjnych
– wyniki za 12 miesięcy      
Fundusze Inwestycyjne Absolutnej Stopy ZwrotuDane: Analizy.pl

Na rynku surowców pojawiły się fundusze utworzone przez Quercus TFI. Rozwiązania są oparte na rynkach złota, ropy naftowej, pszenicy. W grupie funduszy zamkniętych, dedykowanych dla sektorów farmaceutycznego i ochrony zdrowia swoją ofertę wzbogacił KBC TFI funduszem Subfundusz PL KBC Point Capped 2.

PKO TFI uruchomiło PKO Złota (Światowy Fundusz Walutowy SFIO). Fundusz o zasięgu globalnym inwestuje w spółki poszukujące, wydobywające, produkujące, przetwarzające, dystrybuujące oraz handlujące metalami szlachetnymi jak:

 • złoto
 • srebro
 • platyna
 • pallad

PKO Złota inwestuje w kontrakty terminowe na akcje firm z branży surowcowej, tytuły i certyfikaty innych funduszy z sektora metali szlachetnych.

Fundusze Surowcowe

wyniki za 1M

Fundusze inwestycyjne surowcowe

Dane: Analizy.pl

Poniżej są pokazane wyniki za 36 miesięcy. Warto spojrzeć z pewnej perspektywy na wyniki oraz na różnice w strukturze poszczególnych funduszy. Jak w dłuższej perspektywie poradzi sobie PKO Złota?

Fundusze surowcowe wyniki za 36M 

Fundusze inwestycyjne surowcowe

 Dane: Analizy.pl

Klienci Deutsche Banku PBC otrzymali propozycje Novi FIO towarzystwa Opera TFI. Fundusz ten jest parasolem i zawiera 7 funduszy:

 • Gotówkowy
 • Papierów Dłużnych
 • Obligacji Przedsiębiorstw
 • Stabilnego Wzrostu
 • Aktywnej Alokacji
 • Zrównoważonego Wzrostu
 • Akcji

W ofercie banku znajdziemy także DB Funds FIO, fundusz inwestycyjny otwarty funkcjonujący pod marką banku. Propozycja jest skierowana do świadomych inwestycji nastawionych na długoterminowe budowanie aktywów klientów. Wybrane fundusze DB Fund Instrumentów Dłużnych, DB Fund Dynamiczny, DB Fund Globalny Zrównoważony, wyróżniają się na rynku stabilnymi wynikami co minimalizuje ryzyko tej inwestycji. Legg Mason wprowadził do swoich produktów strategie life cycle.

Inwestorzy, ci długoterminowi, dla nich bowiem TFI przygotowało to rozwiązanie, mogą wybrać zautomatyzowane podejście do inwestycji. Są to gotowe strategie inwestycyjne. Podejście dynamiczne i zrównoważone. Wybór zależy od poziomu akceptowalnego ryzyka, wieku inwestora oraz posiadanego doświadczenia na rynku finansowym.

Co 5 lat, w zależności od wieku inwestora składka jest dzielona pomiędzy fundusze inwestycyjne mniej lub bardziej agresywne. Do 45 roku życia całość środków jest inwestowana w Legg Mason Akcji FIO. Od 50 roku życia, stopniowo udział w funduszu o największym potencjale i ryzyku jest zmniejszany. W wieku 65 lat 100% środków jest inwestowana w Legg Mason Senior. Dwa ostatnie okresy to: do 70 lat 20% Legg Mason Pieniężny, 80% Legg Mason Senior FIO, a powyżej 70 roku życia to 40% Legg Mason Pieniężny i 60% Legg Mason Senior FIO.

Strategia dynamiczna 

legg mason fundusze life cycle

Źródło: Legg Mason TFI

Strategia zrównoważona jest bardziej rozbudowana w fundusze. Szczegóły przedstawia tabela. Udział najbardziej agresywnego funduszu Legg Mason Akcji FIO zaczyna się 60% udziałem w wieku do 40 lat i kończy się 15% w wieku do 55 lat.

Strategia zrównoważona

Legg Mason fundusze life cycle

Źródło: Legg Mason TFI

Strategie life cycle jest dostępna w następujących produktach: IKE, IKZE i PPE.   W ING TFI podjęto decyzję o wprowadzeniu funduszu ING Perspektywa, bazującego na strategii life cycle. Głównym powodem utworzenia funduszu była chęć ułatwienia klientom podjęcia decyzji w gąszczu funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku. ING Perspektywa to fundusz parasolowy, w którym klient po określeniu celu otrzymuje gotowy do realizacji plan inwestycyjny.

Po stronie klienta jest systematyczne inwestowanie, po stronie funduszu pomysł, określenie czasu inwestycji, ograniczenie ryzyka nieudanej inwestycji do minimum (unikanie panice, ograniczenie chciwości), zmniejszenie kosztów inwestycji. AgioFunds TFI wprowadził do swojej oferty fundusz AGIO Kapitał PLUS FIO. Strategia funduszu jest kalką, no prawie, działającego od 31.03.2011 r. subfunduszu AGIO Kapitał.

Wybrane fundusze dłużne PLN
– wyniki za 12 miesięcy 

Fundusze papierów dłużnych polskie

 Dane: Analizy.pl

Różnice funduszu względem brata, prawie bliźniaka to:

 • Wycena dzienna
 • Minimalna kwota wejścia w inwestycję to 100 zł

Produkt jest z pewnością bardziej dostępny dla inwestorów o mniejszej zasobności portfela. Minimalna kwota wejścia, a za taką należy uznać kwotę 100 zł, czyni fundusz AGIO Kapitał PLUS FIO propozycją dla każdego. Pamiętać tu warto o odpowiednim profilu inwestycyjnym. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją produkt jest w grupie funduszy obligacji korporacyjnych. Krótka historia może zastanawiać niektórych inwestorów, jednak wzorzec subfunduszu AGIO Kapitał pozwala na optymistyczne spojrzenia na propozycję TFI.

Na podstawie autorskiego modelu oceny ryzyka kredytowego bazującego na naszych wieloletnich doświadczeniach bankowych oraz z uwzględnieniem metodologii stosowanej przez agencję Moody’s każdemu emitentowi obligacji nadawany jest przez TFI rating – mówi Zbigniew Kowalczyk, Doradca Inwestycyjny AgioFunds TFI. Przed podjęciem decyzji o nabyciu obligacji zawsze spotykamy się bezpośrednio z przedstawicielami emitenta. Na bieżąco prowadzony jest także stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw emitentów obligacji z naszego portfela. 

Amplico TFI zaproponowało klientom IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne. Warto dodać, że trwa promocja dla osób, które zdecydują się otworzyć IKZE w siedzibie firmy przy ul. Przemysłowej 26 do końca września.

Korzyściami z posiadania IKZE w Amplico TFI to:

 • 7 funduszy w Amplico FIO Parasol Krajowy do wyboru
 • 0zł opłaty za otwarcie rachunku w siedzibie TFI
 • 0zł opłaty od wpłat
 • 0zł opłaty za zmiany w funduszach
 • 0zł opłaty przy umorzeniach jednostek uczestnictwa
 • 0% podatku Belki

IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne można nabyć także w Xelion Doradcy Finansowi, OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa. I wpata min. 500 zł, kolejne min. 100 zł.

 • IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest możliwością dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania lub inwestowania na emeryturę. Fakty:
 • Dostępne od 16 roku życia dla osób fizycznych (osoby małoletnie mają prawo wpłat w roku uzyskania dochodów z tytułu umowy o pracę),
 • Środki są dziedziczone
 • Wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • Wpłaty mogą być jednorazowe lub ratalne
 • Wpłaty nie mogę przekroczyć równowartości 4% podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej za rok poprzedni dla oszczędzającego,
 • Wpłaty nie mogą być większe niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za rok poprzedni, jest to 30 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

Druk IKZE-1 http://www.mf.gov.pl/_files_/ike_1_nowy/ikze-1.pdf

  IKZE zaproponowało także Pioneer Pekao TFI. IKZE w ofercie Pekao TFI to uzupełnienie bardzo bogatej oferty dla klientów, którzy chcą oszczędzać w systematyczny i dobrowolny sposób na emeryturę. IKZE w Pekao Pioneer przewiduje, dwie strategie inwestowania do wyboru:

 • dynamiczną
 • umiarkowaną

Dostępne fundusze:

  • Pioneer Akcji
  • Pioneer Aktywna Selekcja
  • Pioneer Obligacji Plus
  • Pioneer Lokacyjny

Strategie przewidują zmianę w proporcjach wpłat w zależności od wieku oszczędzającego. Graniczny wiek to 65 lat. Pierwsza wpłata to 200 zł, kolejne to 100 zł. Promocja dla klientów to 20% obniżki w opłatach manipulacyjnych, z możliwością zwiększenia nawet do 100%. Do IKZE można przystąpić także przez Internet.   Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego zaproponowało także KBC TFI. Klienci mają do wyboru 8 funduszy inwestycyjnych o różnorodnej polityce inwestycyjnej. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych KBC nie pobiera opłat za otwarcie, wpłaty i wypłaty z IKZE.   W Legg Mason TFI Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oferuje następujące korzyści:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za dopłaty
 • 0 zł za wypłaty i zwrot (jednorazowa opłata to 500 zł, wypłaty transferowej lub zwrotu dokonanych w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy IKZE. Opłacie nie podlega wypłata, wypłata transferowa, zwrot dokonywane w przypadku likwidacji Funduszu Legg Mason.). Opłata za utworzenie IKZE wynosi maksymalnie 400 zł – Legg Mason TFI

LM Strateg FIO to powierzenie środków profesjonalistom.

 • Strategia indywidualna z możliwością realizacji własnego pomysłu na emeryturę. Dostępne są następujące fundusze:
 • Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Strategia modelowa – środki są lokowane wg jednego z dwóch dostępnych modeli:

 • Dynamicznego
 • Zrównoważonego

Szczegóły: http://www.leggmason.pl/indywidualne-konto-zabezpieczenia-emerytalnego.html

Jeżeli chcieć zebrać podejście TFI do tworzenia produktów to otrzymamy takie oto podejścia. towarzystwa funduszy inwestycyjnych dobierają nowe produkty pod kątem miejsca inwestowania i sezonowości danego produktu. Jest to o tyle istotne, że wprowadzony produkt nie w porę może odbić się czkawką tak inwestorom jak i odpowiedzialnym za wprowadzenie produktu. Klęska na etapie zbierania środków będzie tylko kwestią czasu. W każdej firmie zajmującej się zbieraniem środków takie sytuacje są znane.

Sam sposób prowadzenie subskrypcji wśród klientów funduszy doczekał się wielu różnorodnych rozwiązań. Od sprzedaży w sieci biur maklerskich, oddziałów banku, sieci sprzedaży bezpośredniej czy poprzez obsługę internetową.

TFI różnicują swoje produkty także pod kątem sposobu rozpoczęcia inwestycji i jej zamknięcia. Ma to znaczenie dla inwestorów, którzy angażując się w dany produkt robią to ponad miarę swoich możliwości finansowych. Jest grupa klientów, która przewidując negatywny scenariusz w perspektywie kilku lub kilkunastu miesięcy może chcieć wyjść z danego funduszu i zrealizować, miejmy nadzieję zyski. Jak życie pokazuje, jest różnie.

Wybór produktów oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zależy także od przyjętych rozwiązań podatkowych. W przypadku pojedynczych funduszy inwestycyjnych, gdy inwestycja jest celowa, przemyślna i realizowana konsekwentnie w danym momencie narybku sprawa jest stosunkowo prosta.

Przy FIO (fundusze inwestycyjne otwarte) i prowizji opłacanej przy wejściu, inwestor reguluje należny podatek Belki (z pomocą TFI) i zamyka inwestycję. Należne wynagrodzenie towarzystwa odpisują na bieżąco z rejestru jednostek uczestnictwa. Jednak w przypadku niekorzystnych zmian na rynku, chociażby w danej branży, wyjście z funduszu i pozostanie poza rynkiem może zakończyć się stratami. Inwestowanie w ramach funduszu parasolowego może i w wielu przypadkach tak jest, pomóc odnaleźć się inwestorowi choć nie tylko.

TFI wprowadzają nowe produkty cyklicznie, wpisując je w kalendarz inwestora. W taki sam sposób fundusze, które sobie nie radzą, w domyśle, zarządzający ze zbyt dużą ilością błędów, są zamykane. Środki z takich nieudanych inwestycji są niestety z dużym opóźnieniem oddawane na rachunki klientów. Taka sytuacja, niestety bez informacji przesyłanej bezpośredni do zainteresowanych inwestorów, miała miejsce z funduszem hedge, jednego z nowocześniej działającego TFI na ryku.

Miłą dla oka i ucha informacją jest także liczba TFI działających na rynku krajowym. Nowym graczem jest Kruk TFI. Z miesiąca na miesiąc konkurencja rośnie, a nowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych powstają z nowymi, często innowacyjnymi produktami.

Fundusze Inwestycyjne od A do… Zysków

Kurs Free

Imię:Adres email:

 

Opracowanie: TFITeam.pl

Źródło danych: Analizy.pl

Ing TFI, Pioneer Pekao TFI, BZ WBK TFI,TFI Copernicus,

KBC TFI, Deutsche Bank, TFI Opera, Legg Mason TFI, AgioFunds TFI,

 

Zostaw informację

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *